Pravni nasvet l december 2017

Tokrat pravniki odgovarjajo na vprašanje o stečaju.

V sodelovanju z Odvetniško družbo Čeferin vam nudimo brezplačen odgovor ali pravno mnenje. Pošljite nam vprašanje na info@drevored.si ali s klasično pošto na naslov Zavoda Drevored. Izbrali bomo dve vprašanji na mesec in ju posredovali pravnim strokovnjakom.

Stečaj

Podali bi predlog za stečaj podjetja - d.o.o.. To podjetje pa je bilo prej  d.n.o., preoblikovano v aprilu 2012 v d.o.o., v aprilu 2013 pa je lahko izstopil en družbenik. Obveznosti so iz obdobja d.n.o. do FURS in nas zanima, ali za te obveznosti tedanja družbenika  iz d.n.o. še odgovarjata in, če še, kako dolgo. Kakšna je osebna odgovornost družbenikov družbe z neomejeno odgovornostjo, ki se je preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo? Kakšen je zastaralni rok glede odgovornosti za dolgove preoblikovane družbe z neomejeno odgovornostjo, za katere odgovarjajo tudi njeni družbeniki in predvsem, od kdaj naprej začne teči zastaralni rok?

Odgovor:


Posledice preoblikovanja osebne družbe v kapitalsko so urejene v 665. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v katerem je izrecno določeno, da so osebno odgovorni družbeniki še naprej odgovorni za obveznosti družbe z neomejeno odgovornostjo, ki so nastale pred vpisom preoblikovanja v register. Ob tovrstnem prenehanju družbe zakon glede zastaranja obveznosti osebno odgovornih družbenikov napotuje na določbe 133. in 134. člena ZGD-1. Terjatve do družbenikov iz obveznosti družbe skladno z navedenimi določbami zastarajo v petih letih po prenehanju družbe, razen če terjatev zoper družbo zastara v krajšem roku. Zastaranje začne teči najpozneje z dnem, ko je objavljen vpis prenehanja družbe. Če upnikova terjatev do družbe dospe šele po vpisu prenehanja družbe, začne zastaranje teči z dnem dospelosti. Ob tem zakon določa tudi, da pretrganje zastaranja proti družbi učinkuje proti osebno odgovornim družbenikom, ki so bili družbeniki v času prenehanja takšne družbe.
Osebna odgovornost družbenikov se skladno z navedenim navezuje le na obveznosti, ki so nastale pred preoblikovanjem družbe, pri čemer velja za te obveznosti petletni zastaralni rok, ki začne teči od dneva vpisa preoblikovanja v sodni register. Začetek teka zastaranja je torej določen na trenutek prenehanja družbe oziroma v konkretnem primeru na trenutek vpisa preoblikovanja v register. Navedena zakonska ureditev je namenjena preprečevanju zlorab v smislu izogibanja obveznostim družbenikov s preoblikovanjem družbe in posledično spremembo režima odgovornosti družbenikov.
Pri teku zastaralnega roka je potrebno upoštevati tudi, ali je bilo zastaranje pretrgano oziroma zadržano. Pretrganje zastaranja pomeni, da po določenih aktivnostih upnika ali dolžnika zastaranje začne teči znova in se čas, ki je pretekel pred pretrganjem, ne šteje v zastaralni rok, ki ga določa zakon.  Zastaranje, ki začne po pretrganju znova teči, se dovrši, ko preteče toliko časa, kolikor ga določa zakon za zastaranje, ki je bilo pretrgano (1. in 6. odstavek 369. člena OZ).
Pri presoji zastaranja davčne obveznosti je potrebno slediti tudi določilom Zakona o davčnem postopku (ZDavP). Tek zastaranja pravice do odmere davka skladno z določbo 126. člena ZDavP-2 pretrga vsako uradno dejanje davčnega organa z namenom odmere davka in o katerem je zavezanec za davek obveščen, tek zastaranja pravice do izterjave davka pa vsako uradno dejanje organa z namenom davčne izvršbe in o katerem je bil dolžnik obveščen. Po pretrganju začne zastaranje znova teči in se čas, ki je pretekel pred pretrganjem, ne šteje v zastaralni rok. Možno je tudi zadržanje zastaranja pravice do izterjave, in sicer za čas, ko davčni organ zaradi zakonskih razlogov ali teka sodnih postopkov ne more opraviti davčne izvršbe. Čas, ki je pretekel pred zadržanjem, se všteje v zakonsko določeni zastaralni rok. Ne glede na določbe o zastaranju pravice do odmere in izterjave, pa davčna obveznost preneha, ko poteče deset let od dneva, ko je prvič začelo teči, razen če je bilo zastaranje pravice do izterjave zadržano. V tem primeru se čas zadržanja ne šteje v čas zastaralnega roka.
V kolikor je torej do vpisa preoblikovanja družbe z neomejeno odgovornostjo v družbo z omejeno odgovornostjo v register prišlo v aprilu 2012 in upnik (v konkretnem primeru FURS) ni sprožil nobenih dejanj, na podlagi katerih bi bilo zastaranje pretrgano oz. ni prišlo do zadržanja zastaranja, je terjatev do osebno odgovornih družbenikov zastarala in je posledično neiztožljiva.

foto: FreeImageWorks

Preberite tudi

Oddajte svoje mnenje

Se želite vključiti v debato? Prispevajte svoj komentar!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2012 - Spletno mesto Grosuplje - Drevored.si - ureja: Zavod Drevored - izvedba: Mrož d.o.o. - tehnična podpora: Joore d.o.o.