Pravni nasvet l april 2017

Tokrat pravniki odgovarjajo na vprašanje o notarskem zapisu.

V sodelovanju z Odvetniško družbo Čeferin vam nudimo brezplačen odgovor ali pravno mnenje. Pošljite nam vprašanje na info@drevored.si ali s klasično pošto na naslov Zavoda Drevored. Izbrali bomo dve vprašanji na mesec in ju posredovali pravnim strokovnjakom.

Notarski zapis:

Zanima me, ali je v skladu s pravili notarskega dela in v skladu z zakonodajo, da se notar lahko posluži telefona kot pravno veljavnega sredstva, da pokliče nekoga po telefonu in v notarski zapis navede njegove osebne podatke, ki si jih je sam pridobil, ne da bi ga s tem pozval osebno k podpisu, ko gre za obremenitev solastniškega deleža nepremičnin.

Z drugimi besedami: ali je mogoče katerikoli osebi na takšen način, brez njene osebne prisotnosti, naložiti določene obveznosti in iz tega izhajajoče pravne posledice?

Odgovor:

Notariat je javna služba, katere delovno področje in pooblastila določa zakon, to je Zakon o notariatu.

Notarji kot osebe javnega zaupanja sestavljajo javne listine o pravnih poslih, izjavah volje oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice; prevzemajo listine v hrambo, denar in vrednostne papirje pa za izročitev tretjim osebam ali državnim organom; opravljajo vse oblike alternativnega reševanja sporov; izvajajo po nalogu sodišč opravila, ki se jim lahko odstopijo po zakonu in izvajajo druga opravila, za katera jih pooblašča zakon.

Ena od teh listin je notarski zapis, to je listina, v kateri je določena obveznost nekaj dati, storiti, opustiti ali trpeti, glede katere je dovoljena poravnava, je izvršilni naslov, če zavezanec soglasje za njegovo neposredno izvršljivost izjavi v istem ali posebnem notarskem zapisu in če je terjatev zapadla. Za potrebe notarskih storitev je notar dolžan sam pridobiti podatke oziroma dokazila o podatkih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, in teh podatkov oziroma dokazil ne sme zahtevati od strank. Organi in nosilci javnih pooblastil so zahtevane podatke notarjem dolžni posredovati brezplačno. Za pridobitev osebnih podatkov in podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost, mora notar pridobiti pisno privolitev stranke, na katero se podatki nanašajo. Notar mora na možnost, da podatke pridobi sam, stranko posebej opozoriti in ji ponuditi v podpis privolitev. Notar mora svoje delo opravljati pošteno, vestno in v skladu s predpisi.

Glede obremenitve solastnega deleža pa naslednje. Notar mora pred sestavo notarske listine strankam na razumljiv način opisati vsebino, pravne posledice nameravanega pravnega posla ali izjave volje, ter jih izrecno opozoriti na znana in običajna tveganja v zvezi s sklenitvijo takšnega pravnega posla ali izjave volje. Notar mora stranke opozoriti tudi na morebitne druge okoliščine v zvezi z nameravanim pravnim poslom, če jih pozna, razen podatkov, ki jih je notar v skladu s 25. členom ZN dolžan varovati kot tajnost. Stranke mora tudi odvračati od nejasnih, nerazumljivih ali dvoumnih izjav ter jih izrecno opozoriti na možne pravne posledice takšnih izjav. Če stranke pri svojih izjavah vztrajajo, jih mora vnesti v notarsko listino, ob tem pa navesti tudi opozorila, dana strankam v zvezi z njimi.

Ko notar vse te dolžnosti opravi, stranke podpišejo na primer pravni posel (notarski zapis o ustanovitvi hipoteke na lastnem ali solastnem delu), s katerim obremenijo svoj solastni delež. Potrebna je osebna navzočnost stranke, ki mora sama osebno podpisati pripravljen in dogovorjen pravni posel. Posel pa se lahko sklene tudi po pooblaščencu, če obstoji veljavno pooblastilo.

Torej brez podpisa ustrezne pogodbe nikomur ni mogoče naložiti pogodbenih obveznosti.

foto: FreeImageWorks

Preberite tudi

Oddajte svoje mnenje

Se želite vključiti v debato? Prispevajte svoj komentar!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2012 - Spletno mesto Grosuplje - Drevored.si - ureja: Zavod Drevored - izvedba: Mrož d.o.o. - tehnična podpora: Joore d.o.o.